Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 100.,
29 listopada 1982 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się z wami.

PYTAJĄCY: Moglibyście dać mi wskazanie na temat warunków instrumentu ?

RA: Jestem Ra. Jest tak, jak wcześniej powiedzieliśmy za wyjątkiem przekręcenia energii witalnej, które nachyla się bardziej w kierunku siły/słabości w ostatniej sesji.

PYTAJĄCY: Dziękuję. Kontynuując Tarota chciałbym poczynić dodatkowa obserwację w kwestii Karty Numer Sześć, że ręce mężczyzny są skrzyżowane, jeśli kobieta na prawo od niego pociągnie jego lewą ręką, to obróci całe jego ciało i to samo jest prawdą dla kobiety ciągnącej jego prawą dłoń w drugą stronę. Transformacja więc następuje przez pociągnięcie, która ciągnie jednostkę do zwrócenia w kierunku ścieżki lewej bądź prawej ręki. Czy Ra skomentowałby tę obserwację ?

RA: Jestem Ra. Skomentujemy. Pojęcie ciągnięcia w kierunku mentalnej biegunowości może być dobrze przetestowane w świetle tego, co uczeń dokonał w kwestii natury świadomości, zilustrowanej mężczyznę, i nieświadomości, zilustrowanej przez kobietę. Rzeczywiście, i to, i to było prostytuowane, a dziewiczy umysł głęboki zaprasza i oczekuje na osiągnięcie.

Na tym obrazie transformacji umysłu każda z tych kobieta ma pewien sposób, aby iść, lecz nie jest zdolna do ruchu a zresztą żadna z nich nie dąży do tego. One są spokojne. Świadoma jednostka trzyma obie i obróci się ten lub inny sposób bądź potencjalnie w przód lub w tył, kręcąc się w ten bądź inny sposób i nie osiągając transformacji. Po to, żeby transformacja nastąpiła, jedna zasada rządząca użyciem głębokiego umysłu musi być porzucona.

Należy zauważyć, że trójkątny kształt uformowany przez ramiona i skrzyżowane łokcie świadomości są kształtem, który ma być powiązany z transformacją. Oczywiście możecie zobaczyć ten kształt powtórzony dwukrotnie bardziej na rysunku, a każde echo posiadając własne bogactwa dodaje wpływ na ten kompleks pojęć.

PYTAJĄCY: Dziękuję. Prawdopodobnie wrócimy do tej karty w następnej sesji z większą ilością obserwacji po tym jak rozważymy komentarze Ra. Aby skutecznie użyć czas, to poczynię pewne uwagi w kwestii Karty Siedem.

Po pierwsze zasłona pomiędzy świadomym i nieświadomym umysłem jest usunięta. Zasłona, jak przypuszczam, jest kurtyną na górze i jest uchylona. Pomimo tego, że kurtyna została usunięta postrzeganie inteligentnej nieskończoności jest ciągle przekręcone przez wierzenia i znaczenia poszukiwania poszukiwacza. Mógłby Ra to skomentować ?

RA: Jestem Ra. Gdy obserwuje się zasłonę z Wielkiej Drogi Umysłu, to może być pomocnym wyobrazić to sobie, używając wyobrażenia struktury środowiska. Intencją Wielkiej Drogi Umysłu, Ciała bądź Duszy jest narysować środowisko, w którym praca umysłu, ciała czy też duszy będzie umieszczona.

W ten sposób, zasłona jest pokazana, że zarówno jest podniesiona, jak i ciągle obecna, skoro praca umysłu i jej transformacja angażuje postępujące podnoszenie wielkiej zasłony pomiędzy świadomym i nieświadomym umysłem. Całkowity sukces tej próby nie jest własnością części pracy trzeciej gęstości, a zwłaszcza mentalnych procesów trzeciej gęstości .

PYTAJĄCY: Fakt, że zasłona jest zawieszona wyżej na stronie prawej strony wskazuje, że adept obierający pozytywną biegunowość miałby większy sukces w penetracji zasłony. Czy Ra skomentowałby to ?

RA: Jestem Ra. To jest zdanie prawdziwe, o ile zostanie sobie uświadomione, że pytający mówi o potencjalnym sukcesie. Rzeczywiście doświadczenie waszej trzeciej gęstości jest przekręcone lub wypaczone tak, że pozytywna orientacja ma więcej wspomagania niż tzw. negatywna.

PYTAJĄCY: Wygląda mi na to, że z tego, że z tego co Ra powiedział w ostatniej sesji wynika, że ograniczenie punktu widzenia jest źródeł wszystkich przekręceń (Ra wypowiedział to zdanie w odpowiedzi na osobiste pytanie, które wraz z odpowiedzią zostało usunięte z ostatniej sesji), a natura przekręceń służenia sobie, które tworzą ścieżkę lewej ręki, są funkcją zasłony. Dlatego one są zależne, jak możecie powiedzieć, do pewnego stopnia od częściowa trwającego zasłaniania. Czy to ma jakiś sens ?

RA: Jestem Ra. Istnieje nić logik w Twoim przypuszczeniu.

Obie biegunowości są zlanego od ograniczonego punktu widzenia, jednakże negatywna biegunowość zależy bardziej od iluzorycznego oddzielenia pomiędzy sobą, a wszystkimi innymi kompleksami umysłu/ciała/duszy. Pozytywna biegunowość próbuje widzieć poprzez iluzję Stwórcy w każdym kompleksie umysłu/ciała/duszy, aczkolwiek w większej części jest zainteresowana zachowaniami i myślami skierowanymi w kierunku innych ja po to, aby iść ze służeniem. Ten stosunek sam w sobie jest pełen. To nastawienie jest pełne materiału trzeciej gęstości.

PYTAJĄCY: Korona trzech gwiazd, jak sądzimy, reprezentowałaby równoważenie umysłu/ciała/duszy. Czy to jest w jakiś sposób trafne ?

RA: Jestem Ra. To urządzeniem jest astrologiczne w pochodzeniu i a dana interpretacja wprowadza nieco zamieszania. Na tym rysunku omawiamy środowisko umysłu. Być może byłoby stosownym wyrzucić gwiezdną koronę z tej struktury.

PYTAJĄCY: Małe czarne bądź brunatne i białe jednostki zmieniły się tak, że teraz wyglądają jak sfinksy, co przypuszczamy, że znaczy, że przyspieszacz został opanowany. Przypuszczam także, że działają one jako moc, która porusza rydwan namalowany tutaj tak, że opanowanie otwiera umysł w swej transformacji by się stał się mobilny, odwrotnie niż to było przez opanowaniem, kiedy był zamknięty w swej iluzji. Czy Ra skomentowałby to ?

RA: Jestem Ra. Po pierwsze prosimy ucznia, aby rozważał Wielką Drogę nie jako kulminację serii siedmiu działań, a jako bardziej jasno naszkicowany obraz środowiska, w którym umysł, ciało bądź dusza będą funkcjonować. Dlatego kulturowo zdeterminowane stworzenia zwane sfinksami nie wskazują na panowanie nad przyspieszaczem.

Drugie przypuszczenie o umieszczeniu stworzeń jako poruszających rydwan umysłu ma dużo więcej cnoty. Możecie oznaczyć pojęcie czasu w stosunku do obrazu sfinksa. Mentalny i mentalno/emocjonalny kompleks przyspiesza dojrzewanie, porusza i jest sformowany w czasie.

PYTAJĄCY: Właśnie brzmi sygnał czterdziestu pięciu minut. Czy Ra sugeruje zakończenie tej sesji, biorąc pod rozwagę uwarunkowanie instrumentu ?

RA: Jestem Ra. Informacja dotycząca tego pytania została dostarczona. Wybór czasu zakończenia, jak wy to nazywacie, należy osobiście do pytającego, aż do czasu gdy my dostrzeżemy użycie jej witalnych zasobów z powodu braku transferowanej i własnej energii fizycznej. Instrument pozostaje otwarty, jak zawsze.

PYTAJĄCY: W takim przypadku zadam jedno tylko pytanie, które będzie miało do czynienia z mieczem i berłem. Wygląda na to, że miecz reprezentowałby moc negatywnego adepta do kontroli nad innymi ja, a berło wskazywałoby na moc pozytywnego adepta operującego w jedności umysłu, ciała i duszy. Jednak wygląda na to, że one są w przeciwnych rękach. Czy Ra skomentowałby te obserwacje ?

RA: Jestem Ra. Te symbole są pochodzenia astrologicznego. Dlatego kształty mogą być uwolnione ze swego zawężenia.

Możemy zauważyć, że istnieje nadużywanie duchowego środowiska i ochrona dla środowiska umysłu. Możemy dalej odnotować, że negatywnie spolaryzowany adept będzie próbował ukształtować to przymierze dla swego własnego użytku, kiedy pozytywnie spolaryzowana jednostka może utrzymywać to ,co jest zilustrowane przez astrologiczny miecz czyli światło i prawdę.

PYTAJĄCY: Czy były tam inne bardziej stosowne obiekty czy też symbole, aby miałaby jednostka na Karcie Siedem trzymać ?

RA: Jestem Ra. Zostawimy to rozważnie tobie, o uczniu, i będziemy komentować jakiekolwiek obserwacje, które możesz poczynić.

PYTAJĄCY: Czy jest cos co możemy zrobić, żeby uczynić instrument bardziej komfortowym albo aby poprawić kontakt ?

RA: Jestem Ra. Wszystko jest dobrze. Przynależności są najbardziej sumiennie rozłożone. Dziękujemy tej pilnej grupie. Istnieje większe przekręcenie w kierunku harmonii podczas tej sesji, a dołączamy do was w chwale i dziękczynieniu. To jest zawsze największym darem poprawy kontaktu, bo to jest harmonią tej grupy, która wspiera ten kontakt.

Jestem Ra. Opuszczam was w miłości i świetle Jednego. Pójdźcie dalej radując się w mocy i pokoju Jednego Nieskońćzonego Stwórcy. Adonai.

Sesja nr 101 z Ra z 21 grudnia 1982 r. oraz sesja nr 101 z Ra z 22 kwietnia 1983 r. zawierają jedynie materiał osobisty, dotyczący choroby instrumentu oraz skryby, co wstrzymało kontakt na czas zimy i z tego zostały one usunięte.

RA, SESJA 103.,
10 czerwca 1983 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się z wami.

PYTAJĄCY: Moglibyście dać mi wskazanie na temat warunków instrumentu ?


RA: Jestem Ra. Fizyczne przekręcenia instrumentu pozostają poważne. Co więcej witalne energie tego kompleksu umysłu/ciała/dyszy są uszczuplone, choć akceptowalne do potrzeb tej pracy. Należy to zauważyć, bo istnieje najmniejszy lub najmniej przekręcony odczyt tej wszech-ważnej energii. Mentalne i mentalno-emocjonalno przekręcenia są takie jak ostatnio.

Sądzimy, że wola instrumentu, która była niemądrze używana, powinna wspierać przekręcenia witalnej energii. Dobrzez, żeby instrument to rozważył.

PYTAJĄCY: Jaka jest sytuacja w kwestii fizycznych problemów z trawiennymi częściami ciała, które instrument miał poprzednio ?

RA: Żółte promieniowanie ... Musimy zrobić poprawkę. Jestem Ra. Prosimy o zrobienie wydechu wzdłuż klatki piersiowej instrumentu.

(Zrobiono jak powiedziano)

RA: Jestem Ra. Kanał teraz jest satysfakcjonujący. Sądzimy, że ciało chemicznego żółtego promieniowania instrumentu jest wyczerpane. aczkolwiek próbuje poprawy przez działanie takie jak ćwiczenia i dieta. Możemy powiedzieć, że infekcja całkowicie nie opuściła kompleksu ciała, chociaż jest opiele mniej jadowita.

PYTAJĄCY: Jaka jest obecna sytuacja w kwestii nasz towarzysza piątej gęstości zorientowanego na służenie sobie ?

RA: Jestem Ra. Ta jednostka przez pewien okres czasu odpoczywała, jednakże została zaalarmowana, że sesje mają miejsce i wkrótce będzie towarzyszem waszym znowu.

PYTAJĄCY: Czy Ra może rekomendować cokolwiek, co instrument może zrobić, aby poprawić energie instrumentu ?

RA: Jestem Ra. Ten materiał był już omawiany. Naszkicowaliśmy ścieżkę, która instrument może przemyśleć.

PYTAJĄCY: Nie miałem na myśli omawiania podanego wcześniej materiału. Miałem nadzieję na dodanie czegoś na czym moglibyśmy się skupić, najlepsza możliwą rzecz, którą by czy też instrument moglibyśmy zrobić, żeby poprawić te energie, jakieś działania obronne

RA: Jestem Ra. Za nim odpowiemy to prosimy o waszą czujność podczas wybuchów bólu, skoro kanał jest akceptowalny, lecz jest okresowo przekręcany przez ostre przekręcenia fizyczne chemicznego ciała żółtego promieniowania instrumentu.

Tymi działaniami obronnymi grupy wspomagania jest wychwalanie i dziękczynienie w harmonii. To właśnie, ta grupa zastosowała z takim poziomem akceptowalności, który kwestionujemy nie harmonii z grupą.

W stosunku do instrumentu to najlepszym słowem jest żmudny. Jednostka ta wyzwoliła się z nałogu (instrument złożył noworoczne postanowienie nie kupowania sobie ubrań przez rok). Ten rodzaj męczeństwa, a mówimy tutaj o mały, aczkolwiek symbolicznie wielkim poświęceniu ubrań, powoduje, że jednostka ocenia siebie w biedzie, która karmi niegodziwość chyba, że bieda ma być rozumiana jako prawdziwe bogactwo. Innymi słowy dobra praca dla celów powoduje konfuzję i przekręcenie. Popieramy dowartościowanie instrumentu i żeby jej prawdziwe zapotrzebowanie było cenione Sugerujemy kontemplację prawdziwego bogactwa bytu.

PYTAJĄCY: Czy jest coś jeszcze co albo my, albo instrument moglibyśmy szczególnie zrobić w pracy nad witalnymi energiami instrumentu, żeby je zwiększyć ?

RA: Jestem Ra. Wychodzimy naprzeciw pełnemu zaprzestaniu wolnej woli.

PYTAJĄCY: W takim przypadku mam kilka pytań na temat Karty Numer Siedem po to, żeby zakończyć nasz pierwszy przegląd archetypów umysłu. Jest tam T z dwoma kątami na nim na klatce piersiowej jednostki. Sądziliśmy, że to małe T ma do czynienia z możliwością wyboru zarówno ścieżki w transformacji, a wyższe dwa kąty reprezentują wielką drogę ścieżek prawej i lewej ręki w mentalnej transformacji, która czyni zmianę z czasoprzestrzeni do przestrzenioczasu. To jest trudne do wyrażenia. Czy w tym cokolwiek jest prawdą ?

RA: Jestem Ra. Tak.

PYTAJĄCY: Czy Ra skomentowałby to ?

RA: Jestem Ra. Użycie tau (w heraldyce typ krzyża zwany „krzyżem tau” i kwadratu architekta ma intencję zasugerować bliskość czasoprzestrzeni środowiska Wielkiej Drogi do przestrzenioczasu. Sądzimy, że ta obserwacja jest najbardziej spostrzegawcza.

Cała tonacja, powiedzmy, Wielkiej Drogi jest tak naprawdę zależna od jej zauważalnej różnicy od Wskaźnika. Wskaźnik jest znaczący sam w sobie, ale nie ciałkiem wpływa na niego zmniejszenie zasłony. Wielka Droga Umysłu, Ciała i Duszy ciągnie środowisko, które było nową architektura spowodowaną przez proces zasłaniania w ten sposób zanurzoną w bezgraniczny, obecny przestrzenioczas.

PYTAJĄCY: Przypuszczam, że koła rydwanu wskazują na zdopl;nośc umysłu do poruszania się w przestrzenioczasie. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Nie możemy powiedzieć, że obserwacja jest całkowicie nietrafna, ponieważ jest tyle pracy w przestrzenioczasie, ile osoba wywołująca ten kompleks pojęć zasymilowała.

Jednak byłby bardziej stosownym poświęcić uwagę faktowi, że choć rydwan ma koła, to nie jest on użytkowany przez to , co ciągnie go fizycznie lub fizycznie użytkuje. Co więc o uczniu ciągnie i użytkuje moc ruchu rydwanu ?

PYTAJĄCY: Muszę pomyśleć o tym. Wrócę do tego.

Myśleliśmy o zamianie miecza w prawej ręce magiczna kulą i wstawienie berła wskazującego w dół w lewą rękę, podobnego do Karty Pięć, Wskaźnika, skoro symbole są bardziej stosowne do tej karty. Czy Ra skomentowałby to ?

RA: Jestem Ra. To jest całkiem akceptowalne, zwłaszcza jeżeli kula może być obrazowana jako sferyczna i promieniująca.

PYTAJĄCY: Zgięcie lewej nogi sfinksa wskazuje na transformację, która zachodzi na lewo, a która nie zachodzi na prawo, a możliwe ze też na niezdolność do ruchu w tej pozycji. Czy to ma jakąś wartość ?

RA: Jestem Ra. Obserwacja ma wartość w tym, że może służyć jako odwrotność intencjonalnej treści. Intencją pozycji jest pokazać dwie rzeczy, a jedną z nich są podwójne możliwości pełno-czasowych postaci tam narysowanych.

Odpoczynek jest możliwy w czasie, gdy jest postęp. Kiedy próbuje się mieszaniny pionowo poruszająca się łapa będzie zatrzymywana przez łapę, które jest zgięta. Inne znaczenie ma do czynienia z tym kątem, c w przypadku architektonicznej kwadratowości tak, jak urządzenie na piersiach aktora.

Przestrzenioczas jest bliski temu kompleksowi wniesionemu blisko z powodu procesu zasłony i jej skuteczności w wytwarzaniu aktorów, którzy życzą sobie użyć zasobów umysłu po to, aby się rozwijać.

PYTAJĄCY: Przypuszczam, że spódniczka jest wypaczona w lewo z tego samego powodu, co na Karcie Numer Cztery, wskazując odległość spolaryzowanych jednostek ku służeniu sobie od innych. Przypuszczam również, że twarz jest zwrócona na lewo z tego samego powodu, co na Karcie Numer Pięć z powodu natury przyspieszacza. Czy to z grubsza jest prawdą ?

RA: Jestem Ra. Prosimy o zrobienie wydechu na piersiami instrumentu z prawa na lewo.

(Zrobiono jak chciano)

Twoja wcześniejsze jest rzeczywiście z grubsza prawdą. Możemy także odnotować, że podczas formowania pierwotnych obrazów dla waszych ludzi używaliśmy kulturowych komunałów artystycznej ekspresji tych z Egiptu. Twarz najczęściej jest rysowana w stronę, w którą stopa jest zwrócona. Zrobiliśmy użycie z tego, a w ten sposób chcielibyśmy złagodzić znaczenie tego spojrzenia. W żadnym przypadku nie poszliśmy w dalsze rozważanie, jednakże zostały poczynione wadliwe interpretacje tego.

PYTAJĄCY: Nasz limit czasu na tą sesję, jak sądzę się szybko zbliża ku końcowi, wiec chciałbym zapytać z czym był związany problem podczas tej sesji gdy dwukrotnie robiliśmy wydech nad klatką piersiową instrumentu.

RA: Jestem Ra. Ten instrument jest nieświadomy metody użytej do kontaktu z Ra, jednak jej pragnienie było szczególnie silne ma początku tej sesji i w ten sposób nieco przedwcześnie opuszczała swe ciało żółtego promieniowania.

W tym stanie został upuszczony obiekt na instrument, który nazywacie przyczepnym mikrofonem. Nieoczekiwany kontakt spowodował kontuzję mięśni klatki piersiowej i doradzalibyśmy pewną opiekę zależącą od tej pracy, aby unikać napisania tak, że ta kontuzja mogłaby być wyleczona. Istnieje metafizyczny komponent tej kontuzji i dlatego chcielibyśmy być całkowicie pewni, że wszystkie części środowiska zostały oczyszczone. Odkąd to miejsce pracy nie ma swego zwykłego poziomu ochrony, to użyliśmy waszego oddechu tak, żeby oczyścić to środowisko, co było z ryzykiem.

PYTAJĄCY: Czy powodem tego braku ochrony jest fakt, że zaistniał pewien okres od czasu, gdy ostatni raz tu pracowaliśmy ?

RA: Jestem Ra. Nie.

PYTAJĄCY: To co było powodem ?

RA: Jestem Ra. Brak regularnego powtarzania tzw. Rytuału Wypędzającego jest brakiem tego, o czym mówiliśmy.

PYTAJĄCY: Z tego przypuszczam, że najbardziej stosownym byłoby odczynianie Wypędzającego Rytuału codziennie w tym pokoju. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To jest akceptowalne.

PYTAJĄCY: Nie chcę przemęczać instrumentu. Jesteśmy blisko końca czasu. Zapytam czy jest coś co możemy zrobić, żeby poprawić kontakt albo uczynić instrument bardzie komfortowym i czy jest cos jeszcze co Ra mógłby powiedzieć teraz, a co pomogłoby nam ?

RA: Jestem Ra. Sądzimy, że ułożenia są wybrednie obserwowane. Jesteście sumienni. Kontynuujcie pomocy każde każdemu i odnajdźcie chwałę oraz dziękczynienie, które harmonię wytwarza. Niech poszczą was troski i radujcie się.

Jestem Ra. Opuszczam was rozkoszując się w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, dlatego, radująć się w mocy i pokoju Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.