Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 26.,
17 lutego 1981 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miło¶ci i ¶wietle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się z wami.

PYTAJ·CY: Czy jaka¶ zmiana, któr± poczynili¶my, ma wpłyn±ć na komunikację z instrumentem w jaki¶ sposób ? Czy to, co po ustawiali¶my, jest w porz±dku ?

RA: Jestem Ra. To prawda.

PYTAJ·CY: Czy to znaczy, że wszystko jest satysfakcjonuj±ce dla dalszej informacji ?

RA: Jestem Ra. Mieli¶my na my¶li, że zmiany wpływaj± na komunikację.

PYTAJ·CY: Powinni¶my kontynuować komunikację czy przerwać j± z powodu tych zmian ?

RA: Jestem Ra. Możecie zrobić jak sobie życzycie. Jednak nie byliby¶my zdolni używać tego instrumentu, w tym splocie czasoprzestrzeni, bez tych modyfikacji.

PYTAJ·CY: Przypuszczaj±c, że wszystko jest w porz±dku, to kontynuujmy: jeste¶my 3000 lat w obecnym cyklu i jestem ciekawy czy Prawo Jednego w spisanej lub mówionej formie zostało uczynione dostępnym przez ostatnie 3000 lat w jaki¶ kompletny sposób, jak my to robimy teraz. Czy jest dostępne jakie¶ inne Ąródło ?

RA: Jestem Ra. Na ma możliwo¶ci posiadania kompletnego Ąródła Prawa Jednego w tej gęsto¶ci. Jednak pewne z waszych zapisów przeszły do was jako tzw. ¶więte prace i maj± one cz±stki tego prawa.

PYTAJ·CY: Czy Biblia, któr± znamy ma cz±stki, tego prawa ?

RA: Jestem Ra. To prawda.

PYTAJ·CY: Możecie mi powiedzieć czy Stary Testament ma co¶ z Prawa Jednego ?

RA: Jestem Ra. Nie wnikaj±c w każd± z kolekcji, o których mówicie, a maj±cych co¶ wspólnego z Prawem Jednego, to zawarto¶ć jego jest w przybliżeniu taka sama. Jednak tzw. Stary Testament ma większ± ilo¶ć materiału o negatywnym wpływie, jak nazwaliby¶cie to.

PYTAJ·CY: Czy możecie powiedzieć jaki procent wpływu Oriona jest w obu Starym i Nowym Testamencie ?

RA: Jestem Ra. Chcieliby¶my, żeby to pozostało do rozwagi tych, którzy poszukuj± Prawa Jednego. My nie przemawiamy po to, żeby s±dzić. Tak skonstruowane stanowiska, mogłyby być odczytane przez czytelników tego materiały jako s±dy. My tylko możemy sugerować ostrożne czytanie i wewnętrzne trawienie zawarto¶ci tego. Zrozumienie stanie się zwyczajne.

PYTAJ·CY: Dziękujemy. Czy wy komunikowali¶cie się z jak±¶ z populacj± inkarnowan± w stanie trzeciej gęsto¶ci w ostatnich czasach ?

RA: Jestem Ra. Prosimy o ustalenie dokładnego znaczenia „ostatnich czasów” i zaimka „wy”.

PYTAJ·CY: Czy Ra komunikował się z jak±¶ z populacji w tym wieku, w powiedzmy, w ci±gu ostatnich osiemdziesięciu lat ?

RA: Jestem Ra. Nie komunikowali¶my się.

PYTAJ·CY: Czy Prawo Jednego było przekazywane w ci±gu ostatnich osiemdziesięciu lat przez inne Ąródło do jednostki z naszej populacji ?

RA: Jestem Ra. Sposoby Jednego były z rzadka przekazywane, chociaż istniały rzadkie przykłady w ci±gu poprzednich osiemdziesięciu waszych lat, jak mierzycie czas.

Było wiele komunikacji z czwartej gęsto¶ci z powodu pod±żania w kierunku żniwa czwartej gęsto¶ci. To s± sposoby uniwersalnej miło¶ci i zrozumienia. Inne nauki s± zachowane dla tych, których głębia zrozumienia, jeżeli wybaczycie błędny termin, jest zalecona i przyci±ga tak± dalsz± komunikację.

PYTAJ·CY: To czy Konfederacja poszła dalej ze swym programem pomocy Ziemi, przez jaki¶ czas, w tym ostatnim głównym cyklu ? Wydać, że to robili z wcze¶niejszych faktów, zwłaszcza z Rewolucji Przemysłowej. Czy możecie mi powiedzieć o ustosunkowaniu i powodach stoj±cych za tym ? Czy istnieje jaki¶ inny powód niż wyprodukowanie większej ilo¶ci wolnego czasu w ostatnich, powiedzmy, stu latach tego cyklu ? Czy to jest jedyny powód?

RA: Jestem Ra. To nie jest jedyny powód. Około dwie¶cie lat temu w waszej przeszło¶ci, jak mierzycie czas, zaczęła przybywać znacz±ca liczba istot, które, przez starszeństwo, wcielały się w celach nauczania/uczenia się tych mniej ¶wiadomych procesu. To był nasz sygnał do rozpoczęcia komunikacji.

Wędrowcy, którzy weszli po¶ród was, zaczęli mniej, więcej w tym czasie z siebie oferować pojęcia i my¶li zawieraj±ce przekręcenie wolnej woli. To był wstęp czy warunek, dla dalszych Wędrowców, którzy mieli informacje bardziej specyficznej natury do zaoferowania. My¶l musi poprzedzać działanie.

PYTAJ·CY: Byłem ciekawy, czy Abraham Lincoln mógł być Wędrowcem ?

RA: Jestem Ra. To nie prawda. Ta jednostka była, powiedzmy, normaln±, ziemsk± istot±, która obrała opu¶cić wehikuł i pozwolić jednostce używać jego w stałej podstawie. To jest zjawisko relatywnie rzadkie w porównaniu do fenomenu Wędrowców.

Byłoby lepiej rozważać wcielenia Wędrowców takich, jak osoba znana jako „Thomas” czy osoba znana jako „Benjamin”.

PYTAJ·CY: Przypuszczam, ze macie na my¶li Thomasa Edisona i Benjamina Franklina ?

RA: Jestem Ra. To nie prawda. Mieli¶my intencje przekazać wibracyjny kompleks dĄwięku, Thomas Jefferson. To drugie było dobre.

PYTAJ·CY: Dziękujemy. Czy możecie mi powiedzieć sk±d, z jakiej gęsto¶ci przybyła jednostka, która używała ciała Abrahama Lincolna ?

RA: Jestem Ra. Te jednostka była czwartej wibracji.

PYTAJ·CY: Przypuszczam, że pozytywnej ?

RA: Jestem Ra. To prawda.

PYTAJ·CY: Czy jego zabójstwo było po wpływem Oriona albo innych sił negatywnych ?

RA: Jestem Ra. To prawda.

PYTAJ·CY: Dziękuję. W ostatnich trzydziestu - czterdziestu latach, fenomeny UFO stały się znane naszej populacji. Jaki był pierwotny powód zwiększenia się aktywno¶ci tego, co nazywamy UFO, w ostatnich czterdziestu latach ?

RA: Jestem Ra. Informacje, które Ąródła Konfederacji zaoferowały waszej jednostce, Albertowi [Einsteinowi] zostały wypaczone i instrumenty zniszczenia zaczęły być tworzone, a przykładami tego s± Projekt Manhattan i jego produkty.

Informacja zaoferowana przez Wędrowca o kompleksie dĄwięku, Nikola, także była kwesti± eksperymentów z potencjalnym zniszczeniem: np. wasz tzw. Eksperyment Filadelfia.

W ten sposób, poczuli¶my siln± potrzebę zaangażowania naszych form my¶lowych, w którym my z Konfederacji mogliby¶my być w służeniu po to, aby zrównoważyć te przekręcenia tych informacji, które miały pomóc waszej, planetarnej kuli.

PYTAJ·CY: Przypuszczam więc, że to co zrobili¶cie, to było stworzenie atmosfery tajemnicy wobec fenomenu UFO, jak my to nazywamy, a potem my dzięki telepatii wysłali¶my wiele wiadomo¶ci, które mogłyby być zaakceptowane albo odrzucone w wyniku Prawa Jednego tak, że populacja zaczęłaby poważnie my¶leć o konsekwencjach tego co robi. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To czę¶ciowo jest prawd±. S± inne usługi, które możemy wykonać. Po pierwsze, integracja dusz, jeżeli macie tak± wolę, po zdarzeniu użycia tych urz±dzeń atomowych w waszym kontinuum czasoprzestrzennym. To Konfederacja już zrobiła.

PYTAJ·CY: Nie do końca rozumiem co mieli¶cie przez to na my¶li. Mogliby¶cie rozszerzyć to troszeczkę ?

RA: Jestem Ra. Użycie inteligentnej energii transformuj±cej materię w energię jest takiej natury wibracj±, że przej¶cie z czasoprzestrzeni trzeciej gęsto¶ci do przestrzenioczasu trzeciej gęsto¶ci albo do tego, co możecie nazwać ¶wiatami niebios, jest przerwane w wielu przypadkach.

Dlatego my oferujemy siebie jako ci, którzy kontynuuj± integracje kompleksu duszy podczas przej¶cia z czasoprzestrzeni do przestrzenioczasu.

PYTAJ·CY: Czy mogliby¶cie nam powiedzieć, na przykładzie Hiroszimy i Nagasaki, jak to jest robione ?

RA: Jestem Ra. Ci , którzy zostali zniszczeni, lecz nie przez promieniowanie, ale przez traumę uwolnienia energii, uzyskali nie tylko kompleks umysłu/ciała/duszy niezdolny do życia, ale także dezorganizacje tego unikalnego kompleksu wibracyjnego, który nazwali¶cie kompleksem duszy, który rozumiemy jako kompleks umysłu/ciała/duszy tak, że był kompletnie zdezorganizowany bez możliwo¶ci reintegracji. To byłaby strata dla Stwórcy czę¶ci Stwórcy i w ten sposób, dano nam pozwolenie, aby nie przerywać zdarzeń, lecz zapewnić przetrwanie bezcielesnego kompleksu umysłu/ciała/duszy. To wła¶nie zrobili¶my podczas zdarzeń, o których wspominacie, nie trac±c ż±dnej duszy, czę¶ci, holografu, mikrokosmosu makrokosmicznego Nieskończonego Jednego.

PYTAJ·CY: Czy mogliby¶cie powiedzieć, być może nawet w sposób niejasny, jak to zostało zastosowane ?

RA: Jestem Ra. To zostało zastosowane poprzez nasze zrozumienie wymiarowych pól energii. Wyższe i bardziej gęste pola energii będ± kontrolować mniej gęste.

PYTAJ·CY: W ten sposób, mówicie w ogólno¶ci, że pozwolicie populacji tej planety mieć wojnę atomow± i dzięki niej wiele zgonów, ale będziecie zdolni stworzyć warunki, w których te zgony nie będ± już bardziej traumatyczne, niż wej¶cie w to, co nazywamy ¶wiatem niebios czy ¶wiatem astralnym, które następuje z powodu ¶mierci od kuli czy poprzez naturaln± ¶mierć w starszym wieku ? Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To nie prawda. To byłoby bardziej traumatyczne. Jednakże jednostka pozostałaby jednostk±.

PYTAJ·CY: Możecie mi powiedzieć co¶ na temat warunków tych, jednostek, które zostały zabite wtedy w Nagasaki i Hiroszimie ?

RA: Jestem Ra. Ci, z tej traumy, nawet nie zaczęli w pełni jeszcze procesu leczenia. Pomaga im się tak bardzo, jak to jest możliwe.

PYTAJ·CY: Gdy proces leczenia zostanie ukończony, to czy to do¶wiadczenie zgonu spowoduje, że oni cofn± się w swoim wdrapywaniu się do czwartej gęsto¶ci ?

RA: Jestem Ra. Takie działanie, jak atomowe zniszczenie wpływa na cał± planetę. Nie ma żadnych różnic na tym poziomie zniszczenia, a cała planeta będzie wymagać leczenia.

PYTAJ·CY: My¶lałem dokładne o sytuacji, gdzie dana jednostka była w Hiroszimie lub w Nagasaki wtedy i osi±gała zdolno¶ć do żniwa na końcu tego cyklu, to czy bomba atomowa stworzyła tak± traumę, że ta jednostka nie byłaby zdolna do zebrania na końcu tego cyklu ?

RA: Jestem Ra. To nie prawda. Gdy leczenie nast±piło, to żniwo może pój¶ć dalej w sposób niezatrzymany. Jednak cała planeta przejdzie leczenie za to działanie, nie będzie żadnej różnicy pomiędzy ofiar± i agresorem, a to z powodu szkody poczynionej tej planecie.

PYTAJ·CY: Możecie opisać sposób planetarnego leczenia ?

RA: Jestem Ra. Uzdrawianie jest procesem akceptacji, wybaczania, a je¶li to możliwe odszkodowania. Odszkodowanie nie jest możliwe w przestrzenioczasie, a jest wielu pomiędzy waszymi ludĄmi, którzy próbuj± odszkodowania w czasie fizyczno¶ci.

PYTAJ·CY: Jak ci ludzie próbuj± odszkodowania w fizyczno¶ci ?

RA: Jestem Ra. To s± próby odczuwania miło¶ci wobec planetarnej kuli, komfortu i leczenia blizn oraz nierównowagi podczas tych działań.

PYTAJ·CY: Gdy fenomen UFO stał się zwyczajny dla wielu z tej populacji, to wiele grup ludzi zaczęło donosić o kontakcie i telepatycznym kontakcie z jednostkami UFO. Tacy ludzie zapisywali wyniki tego, co może być uznane za telepatyczn± komunikację. Czy Konfederacja była zorientowana na wywieranie wrażenia poprzez komunikację telepatyczn± na grupach, które były zainteresowane UFO ?

RA: Jestem Ra. To prawda, chociaż niektórzy z naszych członków usunęli się z przestrzenioczasu używaj±c projekcji form my¶lowych w wasz± czasoprzestrzeń i wybrali, od czasu do czasu, za pozwoleniem Rady, ukazywać się na niebie bez l±dowania.

PYTAJ·CY: To wszystkie l±dowania, które miały miejsce, za wyj±tkiem l±dowania, które nast±piło, gdy (nazwisko) kontaktował się z UFO, były z grup± Oriona lub podobnych grup ?

RA: Jestem Ra. Poza wyizolowanymi przypadkami tych, powiedzmy, bez afiliacji, to prawda.

PYTAJ·CY: Czy jest konieczne w każdym przypadku takiego l±dowania, żeby jednostki wzywały grupę Oriona albo inne, a może niektóre z tych jednostek weszły w kontakt z grup± Oriona, choć one nie wzywały tej grupy ?

RA: Jestem Ra. Musicie wej¶ć w głębię zrozumienia negatywnej czwartej gęsto¶ci. To jest trudne dla was. Jak raz krzyżowcy osi±gnęli kontinuum czasoprzestrzenne trzeciej gęsto¶ci przez wasze tzw. okna, to mog± pl±drować jak sobie życz±, a wyniki tego s± funkcj± biegunowo¶ci, powiedzmy ¶wiadka/podmiotu albo ofiary.

To się dzieje z powodu szczerej wiary negatywnej czwartej gęsto¶ci, że miło¶ć do siebie jest miło¶ci± do wszystkich. Każde inne ja, w ten sposób, jest zarówno nauczane jak i zniewalane, a w ten sposób, ma nauczyciela, którzy uczy miło¶ci do siebie. Intencj± tego jest d±żenie do urzeczywistnienia żniwa negatywnej czwartej gęsto¶ci czy też kompleksów umysłu/ciała/duszy służ±cych sobie.

(Dalszy materiał z sesji nr 53 z 25 maja 1981 r. i został dodany dla wyja¶nienia) PYTAJ·CY: Czy możecie mi powiedzieć co¶ o technikach używanych przez kontakty pozytywnie zorientowanej Konfederacji z ludĄmi na tej planecie, różne formy i techniki ustanawiania takiego kontaktu ?

RA: Jestem Ra. Mogliby¶my.

PYTAJ·CY: Prosiliby¶my o to.

RA: Jestem Ra. Najbardziej wydajnym trybem kontaktu jest to, czego do¶wiadczacie w tej czasoprzestrzeni. Pogwałcenie wolnej woli jest wielce niepoż±dane. Dlatego też jednostki, które s± Wędrowcami na waszej płaszczyĄnie iluzji będ± jedynie podmiotami projekcji, które charakteryzuj± tzw. „Bliskie Spotkania” i spotkania pomiędzy pozytywnie zorientowanymi społecznymi kompleksami pamięci, a Wędrowcami.

Mogliby¶cie mi dać przykład jednego ze spotkań pomiędzy społecznym kompleksem pamięci, a Wędrowcem i czego Wędrowiec do¶wiadczałby ?

PYTAJ·CY: Jednym takim przykładem, z którym jeste¶cie zaznajomieni, jest osoba znana jako Morris (to odnosi się do przypadku nr 1 w ksi±żce D.T. Elkinsa i Carli L. Rueckert „Secrets of the UFO” wydanej w Louisville przez L/L Research w 1976 r.) W tym przypadku wcze¶niejszy kontakt, który przez innych w kręgu przyjaciół tej jednostki był do¶wiadczany, był negatywnie zorientowany. Jednakże zapewne przypomnicie, że jednostka - Morris była nieprzenikniona dla tego kontaktu i nie mogła zobaczyć tego kontaktu bez fizycznego i optycznego aparatu.

Jednakże wewnętrzny głos alarmował jednostkę znan± jako Morris, aby poszła w inne miejsce, a tam jednostka w kształcie formy my¶lowej i o wygl±dzie innym do tego kontaktu ukazała się i przygl±dała się jednostce, w ten sposób, budz±c w niej pragnienie poszukiwania prawdy tego do¶wiadczenia i do¶wiadczeń tego wcielenia w ogóle.

Odczucia bycia przebudzonym i aktywowanym było celem tego typu kontaktu. Okres trwania i zobrazowanie się różni w zależno¶ci od pod¶wiadomych oczekiwań Wędrowca, który do¶wiadcza tej szansy aktywacji.

PYTAJ·CY: W tym „Bliskim Spotkaniu” statku typu Konfederacji przypuszczam, że to było „Bliskie Spotkanie” z rodzajem statku będ±cym form± my¶low±. Czy Wędrowcy w ci±gu ostatnich kilku lat mieli „Bliskie Spotkania” ze statkiem z formy my¶lowej, który wyl±dował ?

RA: Jestem Ra. To nast±piło, chociaż ma o wiele mniej wspólnego niż tzw. „Bliskie Spotkanie” typu oriońskiego.

Możemy odnotować, że we wszech¶wiecie niekończ±cej się jedno¶ci, pojęcie „Bliskiego Spotkania” jest komiczne, bo czyż nie wszystkie spotkania s± natury spotkania samego z sob± ? Więc jak jakie¶ spotkanie może być inne niż bardzo, bardzo bliskie ?

PYTAJ·CY: Mówi±c o tego typu spotkaniu samego z sob±, to czy jacy¶ Wędrowcy pozytywnej polaryzacji kiedykolwiek mieli tzw. „Bliskie Spotkania” z Orionem b±dĄ negatywnie zorientowan± polaryzacj± ?

RA: Jestem Ra. To prawda.

PYTAJ·CY: Dlaczego to się dzieje ?

RA: Jestem Ra. Gdy to następuje, to jest to całkiem rzadkie z powodu braku percepcji jednostek Oriona głębi pozytywno¶ci napotkanego albo z powodu poż±dania jednostek Oriona, powiedzmy, próby usunięcia, tej pozytywno¶ci z tej płaszczyzny istnienia. Taktyka Oriona jest taka, że wybiera się proste przekręcenia umysłu, które wskazuj± na mniej mentalne i duchowy kompleks działalno¶ci.

PYTAJ·CY: Stałem się ¶wiadomy bardzo dużego zróżnicowania w kontaktach z ludĄmi. Mogliby¶cie mi dać ogólne przykłady metod używanych przez Konfederację do budzenia, b±dĄ czę¶ciowego budzenia Wędrowców, z którymi się kontaktuj± ?

RA: Jestem Ra. Metody używane do budzenia Wędrowców s± różne. O¶rodkiem każdego zbliżenia jest wej¶cie w ¶wiadomo¶ć lub pod¶wiadomo¶ć w taki sposób, aby unikać powodowania strachu i zmaksymalizować potencjał zrozumiałego celu do¶wiadczania, który ma znaczenie dla danej jednostki. Wiele z tego następuje we ¶nie, poza tym w ¶rodku wielu działań, podczas godzin czuwania. Podej¶cie jest elastyczne i niekoniecznie wł±cza syndrom „Bliskiego Spotkania” tego, które jest się ¶wiadomym.

PYTAJ·CY: A co powiecie na temat syndromu fizycznego sprawdzania ? Jak to się odnosi do Wędrowców, Konfedracji i kontaktów z Orionem ?

RA: Jestem Ra. Pod¶wiadome oczekiwania jednostek powoduj± naturę i szczegóły do¶wiadczania form my¶lowych oferowanych przez jednostki będ±ce formami my¶lowymi Konfederacji. W ten sposób, jeżeli Wędrowiec oczekuje fizycznego sprawdzenia, to będzie sił± tym do¶wiadczony, jako że ma małe przekręcenie w kierunku alarmu lub dyskomfortu, co jest dozwolone przez naturę oczekiwań po¶wiadomych przekręceń Wędrowca.

PYTAJ·CY: No to czy ci, którzy s± żabierani zarówno na statek Konfederacji albo Oriona do¶wiadczaj± fizycznego sprawdzenia ?

RA: Jestem Ra. Twoje pytanie wskazuje na błędne my¶lenie. Grupa Oriona używa fizycznego sprawdzania w znaczeniu przerażania osób i powoduje poczucie zaawansowanej istoty drugiej gęsto¶ci będ±cej zwierzęciem laboratoryjnym. Do¶wiadczenia seksualne s± podtypem tego do¶wiadczenia. Intencj± tego jest zademonstrowanie kontroli jednostek z Oriona nad mieszkańcem Ziemi.

Do¶wiadczenia form my¶lowych s± subiektywne i w większo¶ci nie następuj± w tej gęsto¶ci.

PYTAJ·CY: Zarówno kontakty Konfederacj± jak i z Orionem zostały poczynione, a „Bliskie Spotkania” s± podwójnej natury, jak ja to rozumiem. Mog± być one albo w rodzaju Konfederacji, albo w rodzaju Oriona kontaktu. czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To prawda, chociaż z przewag± kontaktów zorientowanych na Oriona.

PYTAJ·CY: Mamy duże spektrum jednostek na Ziemi w kwestii zdolno¶ci do bycia zebranym, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie zorientowanych. Czy grupa Oriona namierzałaby zarówno pozytywnie, jak i negatywnie zorientowanych na końcu tego spektrum, do kontaktu z tymi jednostkami ?

RA: Jestem Ra. Pytanie jest nieco trudne, żeby na nie dokładnie odpowiedzieć. Jednakże spróbujemy tak zrobić.

Najbardziej typowym podej¶ciem jednostek z Oriona jest wybranie tego, co możecie nazwać jednostka o słabym umy¶le, co może sugerować, że większa ilo¶ć filozofii Oriona będzie rozsiana.

Niektóre z jednostek Oriona s± wzywane przez wysoko spolaryzowane jednostki negatywne waszego splotu czasoprzestrzeni. W takim przypadku, oni się dziel± informacj± tak, jak my robimy to teraz. Jednak to wi±że się z ryzykiem dla jednostek z Oriona z powodu częstotliwo¶ci, z któr± negatywne jednostki planetarne zdolne do żniwa próbuj± licytować i rozkazywać jednostce kontaktuj±cej się po stronie Oriona tak, jak oni licytuj± się z tymi, którzy się kontaktuj±. To powoduje walkę o panowanie, je¶li jest to walka przegrana, to powoduje szkodę dla biegunowo¶ci grupy Oriona.

Podobnie omylnie nawi±zany kontakt z wysoko spolaryzowanymi, pozytywnymi jednostkami może wywołać zamieszanie w oddziałach Oriona chyba, że krzyżowcy s± zdolni do odwrócenia polaryzacji jednostki, z któr± się przez pomyłkę skontaktowali. Wyst±pienia takie s± niemal niesłychane. Dlatego grupa Oriona preferuje ustanawianie kontaktów z tylko z jednostkami o słabym umy¶le.

PYTAJ·CY: To w ogóle można powiedzieć, że je¶li osoba ma „Bliskie Spotkanie” z UFO albo inny rodzaj do¶wiadczania, który wygl±da na powi±zany z UFO, musi przeanalizować to spotkanie i samemu zdeterminować, czy to był kontakt Oriona czy Konfederacji. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To prawda. Jeżeli istnieje strach i poczucie s±du ostatecznego, to ten, który się kontaktuje, bardzo prawdopodobnie był negatywnej natury. .Je¶li to daje nadzieję, przyjazne uczucia i przebudzenie pozytywnych uczuć rozmy¶lnego służenia innym, to znaki kontaktu z Konfederacj± s± ewidentne. (Koniec materiału z sesji nr 53 z 25 maja 1981 r.)

PYTAJ·CY: Przypuszczam więc, że wszystkie grupy maj±ce telepatyczny kontakt z Konfederacja s± celem wysokiego priorytetu dla krzyżowców z Oriona i byłbym skłonny przypu¶cić, że duży procent z nich ma zanieczyszczane swoje wiadomo¶ci przez grupę Oriona. Czy możecie mi powiedzieć jaki procent z nich ma informacje zanieczyszczone przez grupę Oriona i czy kto¶ z nich jest zdolny utrzymać czysty kanał z Konfedracj± ?

RA: Jestem Ra. Podanie takiej informacji byłoby pogwałceniem wolnej woli lub konfuzji pewnych istot. My możemy tylko poprosić każd± grupę o rozważenie relatywnego efektu filozofii i waszej tzw. szczegółowej informacji. Jednak to nie szczegółowo¶ć przyci±ga wpływy negatywne, lecz ważno¶ć niesionej informacji.

Wła¶nie dlatego tak często powtarzamy, że gdy się pyta o szczegółowe informacje, to że to prowadzi do braku znaczenia dokładnie tak, jak trawa usycha i umiera, gdy miło¶ć i ¶wiatło Jednego Nieskończonego Stwórcy przekłada się na wszelakie, nieskończone rzeczywisto¶ci stworzenia zawsze i kiedykolwiek, tworz±c i tworz±c siebie przez wieczno¶ć.

Dlaczego więc należy się martwić traw± czy kwiatami, usychaj±cymi i umieraj±cymi w swych porach roku, tylko po to, żeby wzrastać znowu, z powrotem, w wyniku miło¶ci i ¶wiatła Jednego Stwórcy ? To jest wie¶ć, któr± niesiemy. Każda jednostka tylko sztucznie kwitnie i umiera W głębszym sensie nie istnieje żaden koniec istnienia.

PYTAJ·CY: Jak powiedzieli¶cie, to jest prosta i w±ska ¶cieżka. Istnieje wiele przeszkód.

Napisali¶my wstęp do Prawa Jednego, podróżuj±c przez i dotykaj±c najważniejszych punktów tego cyklu 75 000 lat. Po tym wstępie chciałbym przej¶ć bezpo¶rednio do głównej czę¶ci, która jest przeszukiwaniem ewolucji. Jestem bardzo wdzięczny i odczuwam wielki zaszczyt i przywilej robienia tego i mam nadzieję, że możemy przej¶ć do tej następnej fazy.

RA: Jestem Ra. Opuszczam was, moi przyjaciele, w miło¶ci i ¶wietle Jednego Nieskończonego Stwórcy. PójdĄcie dalej więc, b±dĄcie radzi i weseli, raduj±c się w mocy i pokoju Jednego Stwórcy, Adonai.