Make your own free website on Tripod.comChannelingi
RA, SESJA 27.,
21 lutego 1981 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się z wami.

PYTAJĄCY: Myślę, że tą sesją zaczęlibyśmy tom drugi PRAWA JEDNEGO, który będzie się skupiał na tym, co uznajemy za istotny aspekt naszej istoty. To, jak przypuszczam, będzie o wiele trudniejszym zadaniem niż pierwszy tom. Chcemy się skupić na rzeczach, które nie są przemijające i czasami, jako pytający, mogę mieć problemy.

Gdy będę miał takie trudności, to mogę popaść w pewne przemijające pytania, bo po prostu nie będę zdolny sformułować tego, czego naprawdę potrzebuję i z góry przepraszam za to. Będę się starał jak najlepiej wyeliminować kwestie bez wartości z tego tomu, jeżeli nastąpią podczas moje pytania.

Chcę zacząć od takiej kwestii: W tej gęstości mamy tendencję do skupiania naszych umysłów na pewnych przemijających warunkach i działalności z małą uwagą do ich wartości albo możliwości użycia jako pomoc lub narzędzie wzrostu i zrozumienia prawdy i nieprzekręconej esencji stworzenia tego, czego jesteśmy integralną częścią.

Będę próbował zaczynając od początku stworzenia, napisać przegląd siebie w stworzeniu, tym samym dochodząc do pełniejszego punktu widzenia tego, co uznajemy za rzeczywistość. Mamy nadzieję, że to pozwoli nam na dużo bardziej efektywne uczestnictwo w procesie ewolucji.

Chciałbym zacząć od definicji słów, które używaliśmy i możliwe, że ich nie rozumiemy i możliwe, że nie potrafimy ich zrozumieć do końca, a pierwszymi słowami, których użyjemy jest inteligentna nieskończoność. Chciałbym, żebyście zdefiniowali każde z tych słów i dali definicje ich kombinacji.

RA: Jestem Ra. Twoje wibracje kompleksu umysłu wskazują na pytanie. Jednak twój wibracyjny kompleks dźwięku wskazuje na priorytet. Prosimy o ponowne zadanie pytania.

PYTAJĄCY: Moglibyście zdefiniować słowo „inteligentna” w kontekście inteligentnej nieskończoności ?

RA: Jestem Ra. Wypowiemy się teraz na temat całego spektrum tego pytania przed definicją, co jest proszone. Wasz język, używający wibracyjnych kompleksów dźwięku, może być co najwyżej przybliżeniem tego, co jest bliskie zrozumieniu, jeśli macie taką wolę, natury świadomej myśli. Postrzeganie nie jest takie same, jak wibracyjne kompleksy dźwięku i próba definicji będzie, dlatego, frustrująca dla was, choć będziemy szczęśliwi pomagając wam w granicach waszych wibracyjnych kompleksów dźwięku.

Zdefiniować inteligentną z dala od nieskończoności jest raczej trudną sprawą, ponieważ te dwa wibracyjne kompleksy są równe jednemu pojęciu. To jest tak, jak próbować podzielić wasze wibracyjne pojęcie dźwięku -wiara, na dwie części. Będziemy musieli spróbować pomóc jednakże.

PYTAJĄCY: Nie jest koniecznym, aby to podzielić. Definicja inteligentnej nieskończoności jest wystarczająca. Moglibyście to pojęcie zdefiniować ?

RA: Jestem Ra. To jest wykładniczo łatwiejsze i mniej konfudujące. Istnieje jedność. Ta jedność jest wszystkim, co jest. Ta jedność ma potencjał i kinetykę. Potencjał jest inteligentną nieskończonością. Puszczenie w obieg tego potencjału da pracę. Ta praca została nazwana przez nas inteligentną energią.

Natura tej pracy jest zależna od szczególnego przekręcenia wolnej woli, która w wyniku tego jest naturą szczególnej, inteligentnej energii punktu kinetycznego skupienia potencjału jedności, bądź też tego, co jest wszystkim.

PYTAJĄCY: Chciałbym nieco zgłębić pojęcie pracy. W fizyce newtonowskiej pojęcie pracy jest produktem siły i przesunięcia. Przypuszczam, że praca, o której wy mówicie, jest znacznie szerszym terminem i możliwe, że dołącza ono pracę w świadomości. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Skoro używamy tego terminu, to jest on uniwersalny w zastosowaniu. Inteligentna nieskończoność ma rytm albo przepływ tak, jak gigantyczne serce, zaczynające się centralną gwiazdą, jak moglibyście o tym pomyśleć lub to pojąć, a obecność przepływu jest nieunikniona, jak dla istnienia bez polaryzacji i bez skończoności. Świadomość albo inteligencja punktów skupienia osiągnęła stan, gdzie ich, powiedzmy, duchowa natura lub masa wzywa je wewnątrz, wewnątrz, wewnątrz, aż wszystko zostanie zjednoczone. To jest rytm rzeczywistości, jak wy to mówicie.

PYTAJĄCY: Sądzę, że doszedłem do bardzo ważnej sprawy w tej inteligentnej nieskończoności. Mamy pracę bez biegunowości, albo potencjalna różnica nie istnieje. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Nie istnieje żadna różnica, potencjał czy kinetyka w jedności. Podstawowe rytmy inteligentnej nieskończoności są absolutnie beż żadnego rodzaju przekręcenia. Rytmy są przyozdobione tajemnicą, bo one są same z siebie. Z tej nieprzekręconej jedności, jednak, ukazuje się potencjał w relacji do inteligentnej energii.

Tym sposobem możecie zaobserwować, że termin poniekąd ma dwa znaczenia. Jedno znaczenie tego terminu to nieprzekręcona jedność, będąca beż żądnej części potencjalnej czy kinetycznej. Innym zastosowaniem tego terminu, nieróżnicując tego z braku innego terminu, jest rozumienie w sensie ogromnego potencjału puszczanego w obieg przez punkty skupienia energii i nazywamy to inteligentną energią.

PYTAJĄCY: Rozumiem, że pierwsze przekręcenie inteligentnej nieskończoności jest przekręceniem tego, co nazywamy wolną wolą. Czy możecie mi podać definicję tego przekręcenia ?

RA: Jestem Ra. W tym przekręceniu Prawa Jednego uznaje się, że Stwórca pozna siebie.

PYTAJĄCY: To mam rację przypuszczając, że Stwórca utrzymuje dla tego poznania absolutną wolność wyboru w sposobach poznania ? Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To jest całkowicie prawdą.

PYTAJĄCY: To będąc tym pierwszym przekręceniem Prawa Jednego, które przypuszczam, że jest Prawem Inteligentnej Nieskończoności, wszystkie inne przekręcenia, które są absolutnym doświadczeniem stworzenia mają swe źródło, w tym przekręceniu. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To jest zarówno prawdą, jak i nie prawdą. W waszej iluzji wszystkie doświadczenia mają źródło w Prawie Wolnej Woli czy w Drodze Konfuzji. W innym sensie to, czego się uczymy, doświadcza tego przekręcenia.

PYTAJĄCY: Musze pomyśleć nad tym i zadać pytania na ten temat w następnej sesji, więc pójdę teraz w to, co mi daliście na temat drugiego przekręcenia, które jest przekręceniem miłości. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To prawda.

PYTAJĄCY: Chciałbym, żebyście zdefiniowanie miłość w znaczeniu drugiego przekręcenia.

RA: Jestem Ra. To musi być zdefiniowane przeciwko tłu inteligentnej nieskończoności albo jedności czy Jednego Stwórcy z podstawowym przekręceniem Wolnej Woli. Termin Miłość może być widziany jako punkt skupienia, wybór ataku, rodzaj energii niezwykle, powiedzmy, silnego porządku, który powoduje, że inteligentna energia ma być formowana z potencjału inteligentnej nieskończoności właśnie tak i w taki sposób. Ona może być widziana bardziej jako obiekt niż działalność niektórych z waszych ludzi, a zasada tego niezwykle silnego punktu skupienia energii jest czczona, jak Stwórca zamiast jedności, z której wszystkie Miłości emanują.

PYTAJĄCY: Czy istnieje manifestacja miłości, którą możemy nazwać wibracją ?

RA: Jestem Ra. Znowu dotykamy semantycznych trudności. Wibracje czy gęstości miłości albo zrozumienia nie są rozumiane w tym samym sensie, jak druga wibracja - Miłość; przekręcenie Miłości jest wielkim aktywatorem i podstawowym Współstwórcą różnych tworzeń, używającą inteligentnej nieskończoności. Wibracja miłości jest taka, że gęstość w tych, którzy uczyli się tworzyć działalność zwaną „kochaniem” bez znaczącego przekręcenia, poszukuje dróg światła i miłości. W ten sposób, wibracyjny sens miłości przechodzi w światło w sensie działalności jedności w swej wolnej woli. Miłość używa światła i ma moc kierowania światłem w swych przekręceniach. W ten sposób, kompleksy wibracyjne reasumują w przeciwny sposób stworzenie w swej jedności, w ten sposób, pokazując rytm lub przepływ wielkiego uderzenia serca, jeżeli użyjecie tej analogii.

PYTAJĄCY: Powiem zdanie, które wysnułem z fizyki Dewey Larsona, które może być albo nie być blisko tego, co my próbujemy wyjaśnić. Larson mówi, że każdy ruch możemy traktować jako wibrację i że wibracja jest czystą wibracją i nie jest ona fizyczna w żaden sposób, w żadnej formie czy gęstości, a pierwszym produktem tej wibracji jest to, co nazywamy fotonem albo cząstką światła. Próbuję poczynić analogię, pomiędzy fizycznym rozwiązaniem, a pojęciem miłości i światła. Czy to jest bliskie pojęciu miłości tworzącej światło ?

RA: Jestem Ra. Masz rację.

PYTAJĄCY: No to rozszerzmy nieco to pojęcie. Mamy nieskończoną wibrację miłości, która może nastąpić, jak przypuszczam, na różnych częstotliwościach.

Przypuściłbym, że na jednej podstawowej częstotliwości. Czy to ma jakieś znaczenie ?

RA: Jestem Ra. Każda Miłość, jak nazwiecie podstawowe siły napędowe, pochodzi z jednej częstotliwości, jeśli życzycie użyć sobie tego terminu. Tą częstotliwością jest jedność. Być może bardziej porównywalibyśmy, to do siły niż częstotliwości, a ta siła jest nieskończona i skończone cechy są wybierane przez szczególna naturę tego podstawowego przesunięcia.

PYTAJĄCY: To jest to wibracja, która jest, z braku lepszego zrozumienia, czystym ruchem; jest czystą miłością; to nic, że już jest skondensowana, powiedzmy do formy, jakiegoś rodzaju gęstości iluzji. Ta Miłość więc, tworzy przez proces wibracji foton, jak my go nazywamy, co jest podstawową cząstką światła. Ten foton poprzez dodanie wibracji i rotacji, dalej kondensuje się w cząstki gęstości, których doświadczamy. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To prawda.

PYTAJĄCY: No to światło, które formuje gęstość, posiada to, co nazywamy kolorem. Ten kolor jest podzielony na siedem kategorii. Czy możecie mi powiedzieć czy istnieje powód albo wytłumaczenie tych kategorii kolorów ?

RA: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji, bo ten instrument jest niski w witalną energię. Odpowiemy krótko, a potem możecie zadać dalsze pytania w późniejszych sesjach.

Natura wibracyjnych wzorców waszego wszechświata jest zależna od konfiguracji umieszczonych w oryginalnej materii lub w świetle przez punkt skupienia albo Miłość, używającą swej inteligentnej energii do stworzenia wzorca iluzji albo gęstości po to, żeby usatysfakcjonować swoją własną inteligentną ocenę metody poznania siebie. W ten sposób kolory, jak je nazywacie, są tak proste, wąskie albo konieczne, jak to jest tylko możliwe, żeby wyrażać daną wolę Miłości.

Istnieją dalsze informacje, z którymi będziemy szczęśliwi się z wami podzielić poprzez odpowiedzi na wasze pytania, jednak nie życzylibyśmy sobie wyczerpywać tego instrumentu. Czy jest jakieś krótkie pytanie, zanim opuścimy was ?

PYTAJĄCY: Jest tylko jedna rzecz, którą potrzebuję wiedzieć tzn. czy jest coś, co możemy zrobić, żeby uczynić instrument bardziej komfortowym albo pomóc jej w tym kontekście ?

RA: Jestem Ra. Ten instrument jest nieznacznie niekomfortowy. Być może prostsza konfiguracja ciała dana instrumentowi pomogłaby poprawić warunki fizycznego kompleksu.

Jestem Ra. Jesteście sumienni w swych zabiegach. Będziemy z wami. Opuszczamy was teraz w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Radujcie się, dlatego, w mocy i pokoju Jednego Stwórcy. Adonai.